Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KAORI

1. Dit zijn de algemene voorwaarden van de BV Famiki, Kleine Roeselaarsestraat 9, 87560 MEULEBEKE, met ondernemingsnummer 0707.872.643, die handel drijft onder de naam Kaori (tea & spices).

De opdrachtgever erkent dat hij de taal van deze algemene voorwaarden begrijpt. The customer acknowledges that he understands the language of these general conditions. Le client recognise qu’il comprend le langue de ces conditions générales.

De klant aanvaardt dat de voorwaarden van Kaori de contractuele relatie beheersen, met uitsluiting van diens eigen algemene voorwaarden, tenzij ingeval van andersluidend schriftelijk akkoord. In de mate de voorwaarden van de klant een gelijkaardig beding zouden bevatten, dient de klant het initiatief te nemen om daaromtrent een overeenkomst met Kaori te bereiken. Zoniet, dan gaat de klant ermee akkoord dat deze voorwaarden de relatie tussen partijen beheersen.

2. Elke offerte is vrijblijvend en slechts een aanbod tot contracteren. De op de offerte vermelde prijs omvat enkel die goederen/diensten die opgesomd zijn in de offerte. Alle op de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

3. Onze facturen zijn contant zonder aftrek en steeds in EURO betaalbaar binnen de 7 dagen vanaf factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Kaori is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 1% in rekening te brengen, die niet is verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Wij hebben het recht om (integrale) voorafbetaling te vragen bij de uitvoering van diensten of leveringen.

Bij niet-betaling op de vastgestelde vervaldag begint onmiddellijk en automatisch (zonder voorafgaande ingebrekestelling) de intrest te lopen van 8 % op jaarbasis en wordt een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag aangerekend, met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.500 EUR. Indien de bestelling van diensten of goederen gebeurt door meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de verschuldigde bedragen.

Indien er vervallen onbetaalde facturen zijn, hebben wij het recht om onze diensten te staken en/of de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel te weigeren, zonder dat daartoe ingebrekestellingen vereist zijn.

Niet-betaling op vervaldag brengt automatisch en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid mee van alle reeds opgemaakte facturen.

Indien wij na een eerste ingebrekestelling géén betaling ontvangen van de openstaande facturen kan de overeenkomst ten laste van de klant ontbonden worden, waarbij een schadevergoeding van 20 % verschuldigd is voor de winstderving, met dien verstande dat wij de hogere werkelijk geleden schade kan bewijzen.

4. De opdrachtgever is steeds gehouden tot betaling. Indien Kaori gevraagd wordt om de factuur te versturen aan een derde partij waar geen contractuele verbintenis mee bestaat, kan zij daar op ingaan, zonder dat dit afstand impliceert van het recht om alsnog een factuur te richten aan de medecontractant, nl. de originele opdrachtgever. Kortom, het factureren aan een derde partij impliceert geen enkele verzaking aan welk recht dan ook ten aanzien van de oorspronkelijke opdrachtgever.

5. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door aanwijsbare gebeurtenissen, behouden wij ons het recht voor om de diensten of de bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en/of contante betaling en/of bepaalde waarborgen te eisen. Indien de klant niet ingaat op die eisen, wordt dit aanzien als een verbreking van de overeenkomst, hetgeen aanleiding geeft tot de opeisbaarheid van een schadevergoeding van 20 % winstderving.

6. Annulatie van de bestelde diensten of goederen, dan wel verbreking van de overeenkomst door de klant zal aanleiding geven tot een onherleidbare en op voorhand begrootte schadevergoeding van 20% van de prijs van het niet uitgevoerde deel van de bestelling of dienst, met dien verstande dat de verkoper de hogere werkelijk geleden schade kan bewijzen (bv. indien goederen op maat besteld werden voor de koper).

Tevens behoudt Kaori zich het recht voor om alle prestaties stop te zetten voor de klant en/of de vennootschappen waarin die klant (of de bestuurder van die klant) zeggenschap heeft. Kaori behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of aanvraag van procedure gerechtelijke reorganisatie van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

7. Kaori is niet aansprakelijk voor de gevolgschade, noch voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

Onze aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur of tot het totale bedrag van de overeenkomst, en in ieder geval geplafonneerd tot het bedrag waarvoor wij in BA verzekerd zijn, nl. 1.500.000 EUR.

8. De uitvoeringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Enige vertraging geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

9. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kaori geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kaori niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Kaori inbegrepen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en ander verplichtingen van Kaori opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kaori niet mogelijk is langer duurt dan 4 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Kaori bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Teneinde geen kwaliteitsverlies en/of smaakverlies te lijden is het van belang dat de producten van Kaori ten allen tijde worden bewaard en/of vervoerd worden als volgt:

– thee: in een donkere en droge ruimte met een temperatuur van 5°C tot 25°C, waar bovendien géén andere goederen in worden bewaard

– sojasaus: bewaring idem, en eenmaal geopend in de koelkast bewaren gedurende maximaal 660 dagen.

– sake: bewaring idem, en eenmaal geopend in de koelkast bewaren gedurende maximaal 2 weken.

Wat sojasaus betreft wordt er op gewezen dat die allergenen bevat, nl. glutenbevattende granen (tarwe).

11. De klant verbindt er zich toe om het product bij inontvangstname te controleren, zowel qua uitzicht als qua smaak en geur.

Elke klacht omtrent een zichtbaar gebrek of afwijking van de geleverde producten dient, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 3 dagen na in ontvangstname. Deze termijn is noodzakelijkerwijze kort gelet op het feit dat er voeding geleverd wordt, die snelle tegensprekelijke vaststellingen noodzakelijk maakt ter controle van eventuele klachten.

Eventuele verborgen gebreken moeten gemeld worden via aangetekende weg en dit binnen de 21 dagen nadat het gebrek werd vastgesteld.

12. De goederen worden geleverd, en vanaf het ogenblik dat de goederen geleverd zijn, is het risico voor de koper. Tenzij daarover uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke communicatie bestaat, genereert de koopovereenkomst enkel de verplichting om de goederen te leveren in het magazijn van de verkoper.

Tenzij daarover uitdrukkelijke schriftelijke communicatie bestaat, gebeurt een eventuele levering naar de maatschappelijke zetel van de koper niet vanwege een verbintenis van de verkoper, en enkel uit goeie wil en commerciële service. De koper erkent dat een foto van de levering geldt als bewijs dat de goederen afgeleverd zijn.

De koper garandeert dat er ten allen tijde iemand aanwezig is op de maatschappelijke zetel om de goederen in ontvangst te nemen. Indien er niemand aanwezig is, aanvaardt de koper het risico van beschadiging/verdwijning na levering van de goederen. Indien de koper dit risico niet wenst te nemen, moet hij bij bestelling aangeven de goederen zelf te willen ophalen.

Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen op kosten van de koper (met een minimum van 1 EUR/dag), en op diens risico.

13. Levertermijnen zijn indicatief. Gelet op de onbederfelijke aard van de goederen, kan een beperkte vertraging van de levertermijn geen motief zijn om de goederen te weigeren of het contract te ontbinden.

14. Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopsprijs, vermeerderd met de kosten en de intresten die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien. De koper erkent dat hij voor de levering van de goederen in kennis werd gesteld van het eigendomsvoorbehoud waarop wij ons beroepen.

15. Indien door de verkoper een model, monster of voorbeeld getoond of verstrekt werd, wordt dit vermoed slechts getoond of verstrekt te zijn bij wijze van aanduiding. De geleverde zaak kan er van afwijken, tenzij uitdrukkelijk was overeengekomen dat zou worden geleverd conform het verstrekte monster, model of voorbeeld.

In geval van betwisting zijn enkel de afdelingen van de Belgische rechtbanken te Gent of West-Vlaanderen bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.